Przeglądy okresowe elektronarzędzii
W naszym serwisie wykonujemy okresowe przeglądy narzędzi elektrycznych obejmujące ocenę stanu technicznego, badanie rezystancji izolacji, prowadzenie kartotek elektronarzędzi i kontrolę kompletności wyposażenia. W trakcie przeglądu oceniamy stan ogólny narzędzia z szczególnym uwzględnieniem przewodu i wtyczki, sprawdzenia pracy narzędzia i kontroli wycieku smaru.

Częstotliwość przeglądów okresowych uzależniona jest od rodzaju maszyny i sposobu ich wykorzystywania.


W przypadku elektronarzędzi brak jest precyzyjnych wytycznych co do okresów pomiędzy przeglądami. Użytkownik powinien w tym przypadku zastosować się do instrukcji dołączanej do urządzania przez producenta. Można również kierować się w tym zakresie zaleceniami z Polskich Norm (PN-88/E-08400/10), które przewidują przeglądy co 2, 4 lub 6 miesięcy w zależności od kategorii elektronarzędzi.


Z przeprowadzanych przeglądów sporządzany jest protokół, który wydawany jest właścicielowi narzędzia . Protokół należy zachować do kontroli odpowiednich organów przez 5 lat.


 Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą regeneracji akumulatorów w elektronarzędziach.


Poniżej prezentujemy odpowiednie artykuły Rozporządzania Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy:


Kontrola maszyn

§ 26. 1. W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

      1) wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;

      2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

          2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.


§ 27. Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:

        1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;

        2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:

                 a) prac modyfikacyjnych,

                 b) zjawisk przyrodniczych,

                 c) wydłużonego czasu postoju maszyny,

                 d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.


§ 28. 1. Wyniki kontroli, o których mowa w § 26 i 27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

            2. Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.


§ 29. Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.


§ 30. 1. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej "instrukcjami".

        2. Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

              1) warunków użytkowania maszyn;

              2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;

              3) praktyki użytkowania maszyn.

        3. Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.


§ 31. Pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach związanych z maszynami znajdującymi się w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz roman smogorzewski wszelkich zmianach w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo maszyny, nawet gdy pracownicy bezpośrednio nie użytkują tych maszyn.


§ 32. Pracodawca podejmie niezbędne działania, aby pracownicy:

           1) użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania;

           2) wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.


§ 33. Pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu oraz umożliwiać pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach.KOSZT POMIARU Z WYDANIEM KARTY ELEKTRONARZEDZI A 30 ZŁ /NETTO


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Przeglądy okresowe elektronarzedzi

Informacje

Posiadamy bardzo dobre zaplecze techniczne i dostęp do oryginalnych części. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, dlatego naprawiany przez nas sprzęt ogrodowy, oraz elektronarzędzia

Poza naprawami zajmujemy się również ostrzeniem noży i łańcuchów, wykonujemy naprawy silników, przeglądy przed i po sezonie i wiele więcej.
Prowadzimy również sprzedaż części do maszyn ogrodowych, m.in. silników do kosiarek w bardzo konkurencyjnych cenach.

REGULAMIN

GODZINY PRACY

Sklep stacjonarny i serwis:

poniedziałek - piątek, 9:00 - 17:00,

                        sobota: 9:00 - 13:00

Sklep internetowy: 

poniedziałek - piątek, 9:00 - 17:00 

KONTAKT

Wojtex Serwis Artur Niewierowski

ul. Warszawska 111

05-120 Legionowo

Telefon: SERWIS  22 782 41 88  695 048 756

E-mail:  wojtex9@op.pl

Sklep internetowy: 

Telefon: SKLEP: 507 790 095 

E-mail: sklep@wojtex-serwis.pl